19 October 2020

ประเภทของเครื่องดับเพลิง และการเลือกใช้

เครื่องดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง และเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับเพลิงขั้นต้นที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารหรือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ทำการดับเพลิงได้ทันการ ในขณะที่เพลิงไหม้เพิ่งจะเกิดขึ้นและยังมีขนาดเล็กอยู่ ซึ่งแต่อาคาร หรือโรงงานแต่ละแห่งก็จะมีวัสดุเชื้อเพลิงในอาคารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมกับกับรูปแบบของเชื้อเพลิงจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อันตรายจากเพลิงไหม้นั้นลดลงได้ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดอัคคีภัยได้ดียิ่งขึ้น เราขอเสนอทฤษฎีและความรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่า เพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือที่เรียกว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ ตามรูปด้านล่าง

ประเภทของเครื่องดับเพลิง และการเลือกใช้

เครื่องดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง และเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับเพลิงขั้นต้นที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ในเรื่องของการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้อาคารหรือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ทำการดับเพลิงได้ทันการ ในขณะที่เพลิงไหม้เพิ่งจะเกิดขึ้นและยังมีขนาดเล็กอยู่ ซึ่งแต่อาคาร หรือโรงงานแต่ละแห่งก็จะมีวัสดุเชื้อเพลิงในอาคารที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องดับเพลิงให้เหมาะสมกับกับรูปแบบของเชื้อเพลิงจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อันตรายจากเพลิงไหม้นั้นลดลงได้ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของการเกิดอัคคีภัยได้ดียิ่งขึ้น เราขอเสนอทฤษฎีและความรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่า เพลิงไหม้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือที่เรียกว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมของไฟ ตามรูปด้านล่าง


บทความทั้งหมด