ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมาย

ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามกฎหมาย

IMPERIAL FIRE TRAINING

IMPERIAL FIRE TRAING ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างและนายจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับเต็ม) ซึ่งในปัจจุบันกำหนดให้หน่วยงานต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดถัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

หมวด 8

การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน

ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นโดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามวรรคหนึ่งได้เองจะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อม

ให้นายจ้างจัดทำแรงงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนดและยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้เกิดความพร้อมทั้งทางด้านทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ
ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เลขที่ 0102-03-2566-0054

ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
เลขที่ 0101-03-2566-0052


LASER-DRIVEN FIRE EXTINGUISHER TRAINING

ชุดอุปกรณ์การฝึกอบรมดับเพลิง แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เปลวเพลิงจำลองแบบดิจิตอล, เทคโนโลยีเซนเซอร์ และเครื่องดับเพลิงแบบเลเซอร์ สำหรับการจำลองการดับเพลิงที่เหมาะสม