25 February 2021

วิธีการตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง จึงควรได้รับการบำรุงรักษาและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เครื่องดับเพลิงที่เสื่อมคุณภาพ นอกจากจะใช้ไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจจะเป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายอีกด้วย มาดูวิธีการตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

วิธีการตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิง

เครื่องดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิ่ง จึงควรได้รับการบำรุงรักษาและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เครื่องดับเพลิงที่เสื่อมคุณภาพ นอกจากจะใช้ไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจจะเป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายอีกด้วย มาดูวิธีการตรวจเช็คสภาพเครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ