23 November 2020

THAILAND SAFE@WORK 2018

บรรยากาศภายในงาน THAILAND SAFE@WORK 2018 ภายในบูธ ของ IMPERIAL ซึ่งปีนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ คุณกันต์ กันตถาวร มาร่วมพูดคุยเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย และส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของทุกคน

THAILAND SAFE@WORK 2018

บรรยากาศภายในงาน THAILAND SAFE@WORK 2018 ภายในบูธ ของ IMPERIAL ซึ่งปีนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ คุณกันต์ กันตถาวร มาร่วมพูดคุยเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัย และส่งเสริมให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของทุกคน

      กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน