04 February 2021

THAILAND SAFE@WORK 2019

บรรยากาศภายในงาน THAILAND SAFE@WORK 2019 ภายในบูธ ของ IMPERIAL โดยในงานเรามีการให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

THAILAND SAFE@WORK 2019

บรรยากาศภายในงาน THAILAND SAFE@WORK 2019 ภายในบูธ ของ IMPERIAL โดยในงานเรามีการให้ความรู้และคำปรึกษา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” โดยงานดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและกาสาธิต รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีอวนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน